Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tài liệu học tập môn học quản lý Nhà nước về xã hội

Cấp:Đại học|Lượt xem:11463|Tải về:22|Số trang:39 | Ngày upload:29/11/2011

uỷ ban nhân dân tỉnh hoà bình trường chính trị ----------*&*---------- tài liệu học tập môn học: quản lý nhà nước về xã hội (chương trình trung cấp hành chính)

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.