Tại ngânhàng (AgriBank) tỉnh Thái Nguyên

Upload: NguyenBaNam.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 831|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục lời mở đầu .....1 phần 1: quá trình hình thành và phát triển của nhno&ptnt tỉnh thái nguyên.. 2 1.1/. khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động của nhno&ptnt tỉnh thái nguyên 2 1.2/. chức năng của chi nhánh nhno&ptnt tỉnh thái nguyên 2 1.3/. cơ cấu tổ chức của chi nhánh nhno&p

MỤC LỤC

Lời mở đầu ......1

Phần 1: Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.. 2

1.1/. Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 2

1.2/. Chức năng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 2

1.3/. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 3

1.3.1/. Mô hình tổ chức 3

1.3.2/. Chức năng & nhiệm vụ của các phòng ban 4

1.3.2.1/. Phòng kế toán giao dịch. 4

1.3.2.2/. Phòng Tài trợ thương mại 5

1.3.2.3/. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp. 6

1.3.2.4/. Phòng khách hàng cá nhân. 6

1.3.2.5/. Phòng thông tin điện toán. 7

1.3.2.6/. Phòng tổng hợp tiếp thị 7

1.3.2.7/. Phòng tiền tệ kho quỹ 8

1.3.2.8/. Phòng tổ chức- Hành chính 8

Phần 2:Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên . 10

2.1/. Hoạt động cơ bản của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. ....10

2.1.1/.Tình hình huy động vốn. 10

2.1.2/.Tình hình sử dụng vốn. 12

2.1.3/. Công tác tài trợ thương mại. 15

2.1.4/. Công tác ngân quỹ. 17

2.1.5/. Công tác thanh toán 17

2.1.6/. Công tác ngân hàng khác. 17

2.2/. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 18

2.2.1/. Tăng trưởng nguồn vốn 18

2.2.2/. Tăng trưởng tín dụng 19

2.2.3/. Tỷ lệ nợ quá hạn 19

2.2.4/. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản(ROA),ROE,(2009 20

Phần 3: Nhận xét và kết luận 22

3.1/. Nhận xét và đánh giá chung về môi trường kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 22

3.1.1/.Về môi trường pháp lý 22

3.1.2/. Về môi trường địa lý kinh doanh 22

3.2/. Những ưu điểm - tồn tại - biện pháp khắc phục. ....22

3.2.1/.Ưu điểm 22

3.2.2/. Tồn tại 22

3.2.3/. Biện pháp khắc phục 22

3.3/. Phương hướng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên trong năm 2010. 23

Kết luận 26

[Ẩn quảng cáo]