Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tại ngânhàng (AgriBank) tỉnh Thái Nguyên

Cấp:Đại học|Lượt xem:654|Tải về:0|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục lời mở đầu .....1 phần 1: quá trình hình thành và phát triển của nhno&ptnt tỉnh thái nguyên.. 2 1.1/. khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và hoạ

MỤC LỤC

Lời mở đầu ......1

Phần 1: Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.. 2

1.1/. Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 2

1.2/. Chức năng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 2

1.3/. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 3

1.3.1/. Mô hình tổ chức 3

1.3.2/. Chức năng & nhiệm vụ của các phòng ban 4

1.3.2.1/. Phòng kế toán giao dịch. 4

1.3.2.2/. Phòng Tài trợ thương mại 5

1.3.2.3/. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp. 6

1.3.2.4/. Phòng khách hàng cá nhân. 6

1.3.2.5/. Phòng thông tin điện toán. 7

1.3.2.6/. Phòng tổng hợp tiếp thị 7

1.3.2.7/. Phòng tiền tệ kho quỹ 8

1.3.2.8/. Phòng tổ chức- Hành chính 8

Phần 2:Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên . 10

2.1/. Hoạt động cơ bản của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. ....10

2.1.1/.Tình hình huy động vốn. 10

2.1.2/.Tình hình sử dụng vốn. 12

2.1.3/. Công tác tài trợ thương mại. 15

2.1.4/. Công tác ngân quỹ. 17

2.1.5/. Công tác thanh toán 17

2.1.6/. Công tác ngân hàng khác. 17

2.2/. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 18

2.2.1/. Tăng trưởng nguồn vốn 18

2.2.2/. Tăng trưởng tín dụng 19

2.2.3/. Tỷ lệ nợ quá hạn 19

2.2.4/. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản(ROA),ROE,(2009 20

Phần 3: Nhận xét và kết luận 22

3.1/. Nhận xét và đánh giá chung về môi trường kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 22

3.1.1/.Về môi trường pháp lý 22

3.1.2/. Về môi trường địa lý kinh doanh 22

3.2/. Những ưu điểm - tồn tại - biện pháp khắc phục. ....22

3.2.1/.Ưu điểm 22

3.2.2/. Tồn tại 22

3.2.3/. Biện pháp khắc phục 22

3.3/. Phương hướng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên trong năm 2010. 23

Kết luận 26

Tag: giống ngô lai tại tỉnh thái nguyên, thpt tỉnh thái nguyên, tỉnh thái nguyên, tỉnh thái nguyên năm 2013, hội nông dân tỉnh thái nguyên, tỉnh thái nguyên năm 2013 môn văn, thái nguyên, nguyên nhân tồn tại, bệnh viện thái nguyên, đh thái nguyên,