/ 7

Tại sao nói sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo con đường chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của chính lịch sử

Upload: TriTranMinh.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 7423|Tải về: 37|Cấp: Đại học

họ và tên : dương huy hoàng lớp : 80112 đề cương chi tiết môn : lịch sử đảng đề tài : tại sao nói sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo con đường chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của chính lịch sử ? sự lựa chọn đó đã được thể hiện như thế nào trong cương lĩnh cách mạng đầu tiên ở nước ta ? bài làm: i. các cơ sở cho sự lựa chọn. 1. cơ sở lý luận. sự ra đời của chủ nghĩa mác- lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học. với cơ sở phương pháp luận khoa học đúng đắn của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chỉ ra nhiều vấn đề lý luận rất quan trọng. - chủ nghĩa tư bản đã phát triển tới giai đoạn cao nhất chủ nghĩa đế quốc và đã bộc lộ rõ bản chất...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.