Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tại sao phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn?

Cấp:Đại học|Lượt xem:18208|Tải về:7|Số trang:18 | Ngày upload:04/03/2012

a.phần mở đầu tại sao phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn? nước ta đang trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, "mà đặc điểm to nh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.