Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quản trị tiêu thụ tại công ty Cổ phần công nghiệp Tự Cường

Cấp:Đại học|Lượt xem:541|Tải về:2|Số trang:74 | Ngày upload:06/12/2011

lời nói đầu trong nền kinh tế thị trường, công tác tiêu thụ có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. bởi vì có tiêu thụ được sản phẩm thì các h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.