Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước bằng luật pháp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:5046|Tải về:17|Số trang:141 | Ngày upload:16/04/2012

mục lục trang mục lục 1 mở đầu 4 i. tính cấp thiết và tình hình nghiên cứu của đề tài. 4 ii. mục đích, nhiệm vụ, giới hạn phạm vi nghiên cứu, đóng góp của luận

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.