Lưu trữ và cung cấp hoàn toàn miễn phí lượng luận văn, đồ án, tiểu luận
/ 73

TCDN - Chính sách chi trả cổ tức

Upload: LeHuuDinh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1393|Tải về: 12|Cấp: Đại học

[url="/#_toc231963969"]phần i: cơ sở lý luận. 1 [url="/#_toc231963970"]1. các khái niệm:. 1 [url="/#_toc231963971"]1.1 cổ tức ( dividend). 1 [url="/#_toc231963972"]2.1 chính sách cổ tức (dividend policy). 1 [url="/#_toc231963973"]2. đo lường chính sách cổ tức:. 1 [url="/#_toc231963974"]2.1.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.