/ 73

TCDN - Chính sách chi trả cổ tức

Upload: LeHuuDinh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1366|Tải về: 12|Cấp: Đại học

[url="/#_toc231963969"]phần i: cơ sở lý luận. 1 [url="/#_toc231963970"]1. các khái niệm:. 1 [url="/#_toc231963971"]1.1 cổ tức ( dividend). 1 [url="/#_toc231963972"]2.1 chính sách cổ tức (dividend policy). 1 [url="/#_toc231963973"]2. đo lường chính sách cổ tức:. 1 [url="/#_toc231963974"]2.1. tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (dividend payout ratio). 1 [url="/#_toc231963975"]2.2. tỷ suất cổ tức (dividend yield). 2 [url="/#_toc231963976"]2.3. tỷ lệ bảo chứng cổ tức (securities dividend rate). 2 [url="/#_toc231963977"]3. quá trình trả cổ tức:. 3 [url="/#_toc231963978"]4. một số chính sách chi trả cổ tức:. 3 [url="/#_toc231963979"]4.1. chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động:. 3 [url="/#_toc231963980"]4.2. chính sách cổ tức tiền mặt ổn định. 4 [url="/#_toc231963981"]4.3. các chính sách chi trả cổ tức khác:. 5 [url="/#_toc231963982"]5. phương thức chi trả cổ tức:. 6 [url="/#_toc231963983"]5.1. phương thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt:. 6 [url="/#_toc231963984"]5.2. ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.