Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thảo luận: Những vấn đề còn tồn tại trong chính sách Cứu trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay (đối tượng được bảo vệ, quỹ, quản lý)?

Cấp:Đại học|Lượt xem:84|Tải về:0|Số trang:24 | Ngày upload:18/02/2014

Hoạt động cứu trợ ở Việt Nam bao gồm cứu trợ thường xuyên và cứu trợ đột xuất; thưc hiện cứu trợ bằng tiền, cứu trợ bằng hiện vật, cứu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.