Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thế nào là công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Cấp:Đại học|Lượt xem:4287|Tải về:0|Số trang:20 | Ngày upload:06/04/2012

i. mở đầu: từ đại hội đảng lần vii và viii, quan niệm, vai trò, mục tiêu và giải pháp của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta đã từng bước được xác định. đế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.