/ 20

Thế nào là công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Upload: QuyetZu.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 4257|Tải về: 0|Cấp: Đại học

i. mở đầu: từ đại hội đảng lần vii và viii, quan niệm, vai trò, mục tiêu và giải pháp của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta đã từng bước được xác định. đến đại hội lần ix, nó lại tiếp tục được khẳng định cụ thể hơn: công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiêm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. bởi vì, đối với một nước hiện vẫn còn trong tình trạng một nước nghèo như nước ta, không có con đường nào khác ngoài con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá. để thoát khái tình trạng một nước nghèo nàn kém phát triển, để tránh khỏi nguy cơ tụt hậu hơn nữa so với các nước trên thế giới và để đạt tới trình độ của một nước phát triển, chúng ta cần đẩy mạnh công ngiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phải coi nã...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.