Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thế nào là công nghiệp hoá hiện đại hoá?Tại sao nước ta lai coi nó là nhiệm vụ trung tâm của thơì kì quá độ lên XHCN?Anh(chị) phảI làm gì để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hó nước ta.

Cấp:Đại học|Lượt xem:28070|Tải về:7|Số trang:20 | Ngày upload:22/11/2011

i. lời mở đầu đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi(tháng 12-1986)với đường lối đổi mới toàn diện đã mở đường cho đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng xã hội tiếp t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.