Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 110/35/22 kV

Upload: VietRex.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1100|Tải về: 17|Cấp: Đại học

mục lục trang lời nói đầu 1 chương 1: mô tả đối tượng được bảo vệ và các thông số chính 2 1.1. mô tả đối tượng 2 1.2. thông số chính 2 1.2.1.hệ thống điện 2 1.2.2.đường dây 3 1.2.3.máy biến áp 3

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương 1: Mô tả đối tượng được bảo vệ và các thông số chính 2

1.1. Mô tả đối tượng 2

1.2. Thông số chính 2

1.2.1.Hệ thống điện 2

1.2.2.Đường dây 3

1.2.3.Máy biến áp 3

1.3.Chọn máy cắt ,máy biến dòng điện ,máy biến điện áp 3

1.3.1.Máy cắt điện 3

1.3.2.Máy biến dòng điện 5

1.3.3.Máy biến điện áp 6

Chương 2: Tính toán ngắn mạch phục vụ bảo vệ rơ le 7

2.1. Các giả thiết cơ bản 7

2.2.Chọn các đại lượng cơ bản và tính thông số các phần tử 8

2.3.Sơ đồ thay thế tính ngắn mạch 9

2.4.Các phương án( sơ đồ ) tính toán ngắn mạch 10

2.4.1.Sơ đồ 1:SNmax,1 máy biến áp làm việc 10

Bảng tổng kết sơ đồ 2.4.1 19

2.4.2.Sơ đồ 2:SNmax,2máy biến áp làm việc song song 20

Bảng tổng kết sơ đồ 2.4.2 28

2.4.3.Sơ đồ 3:SNmin,1 máy biến áp làm việc 29

Bảng tổng kết sơ đồ 2.4.3 37

2.4.4.Sơ đồ4:SNmin , 2 máy biến áp làm việc song song 38

Bảng tổng kết sơ đồ 2.4.4 47

Chương 3: Lựa chọn phương thức bảo vệ 48

3.1.Các dạng hư hỏng và chế độ làm việc

không bình thường của máy biến áp 48

3.2.Các loại bảo vệ đặt cho máy biến áp 49

3.2.1. Những yêu cầu đối với thiết bị bảo vệ hệ thống điện 49

3.2.2. Bảo vệ chính máy biến áp B1 và B2 50

3.2.3.Bảo vệ dự phòng 53

3.3.Sơ đồ phương thức bảo vệ 56

Chương4: Giới thiệu tính năng và thông số các loại rơle sử dụng 57

4.1.Hợp bộ bảo vệ so lệch 7UT613 57

4.1.1.Giới thiệu tổng quan về rơ le 7UT613 57

4.1.2.Nguyên lý hoạt động chung của rơle 7UT613 59

4.1.3.Một số thông số kỹ thuật của rơle7UT613 61

4.1.4.Các chỉnh định và cài đăt thông số cho rơle 7UT613 63

4.1.5.Chức năng bảo vệ so lệch máy biến áp 64

4.1.6.Chức năng bảo vệ chống chạm đất hạn chế của 7UT613 68

4.1.7. Chức năng bảo vệ quá dòng của rơle 7UT613 71

4.1.8.Chức năng bảo vệ chống quá tải 71

4.2.Hợp bộ bảo vệ quá dòng 7SJ621 72

4.2.1.Giới thiệu tổng quát về rơle 7SJ621 72

4.2.2.Nguyên lý hoạt động chung của rơle 7SJ621 73

4.2.3.Các chức năng bảo vệ trong rơle 7SJ621 75

4.2.4.Một số thông số kỹ thuật của rơle 7SJ621 78

Chương 5: Chỉnh định và kiểm tra sự làm việc của rơle 81

5.1.Tính toán các thông số của bảo vệ 81

5.1.1.Các số liệu cần thiết cho việc tính toán bảo vệ rơle 81

5.1.2.Tính toán các thông số của bảo vệ 81

5.2.Kiểm tra sự làm việc của bảo vệ 85

5.2.1. Bảo vệ so lệch dòng có hãm 85

5.2.2. Bảo vệ so lệch dòng điện thứ tự không 90

5.2.3. Bảo vệ quá dòng có thời gian 91

5.2.4.Bảo vệ quá dòng thứ tự không có thời gian 92

Tài liệu tham khảo 9

[Ẩn quảng cáo]