Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat

Cấp:Đại học|Lượt xem:319|Tải về:11|Số trang:138 | Ngày upload:02/08/2013

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất VA MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 3 MỞ ĐẦU 4 PHẦN I TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 6 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU CỦA QUÁ TRÌNH

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.