Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thông tin thích hợp của kế toán cho việc ra quyết định doanh nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:4392|Tải về:19|Số trang:63 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

chương 1 những vấn đề chung1.1 tầm quan trọng của vấn đề 11.2 mục tiêu nghiên cứu 21.3 phương pháp nghiên cứu 31.3.1.phương pháp thu thập số liệu: 31.3.2 phương

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.