Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thuận lợi – khó khăn khi gia nhập wto của Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:5188|Tải về:4|Số trang:14 | Ngày upload:29/01/2012

sự cần thiết phải gia nhập wto (vnexpress, vneconomy) sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học - công nghệ đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trên thế gi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.