Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất

Cấp:Đại học|Lượt xem:1039|Tải về:13|Số trang:63 | Ngày upload:22/11/2011

mở đầu trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, vấn đề thu hồi đất phục vụ cho các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.