/ 131

Thực hiện Quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền cấp xã ở nước ta hiện nay

Upload: KhongPhaiEm.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 626|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay đòi hỏi phải phát huy được quyền làm chủ của nhân dân lao động, thu hót nhân dân tham gia quản lý nhà nước, kiểm soát nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhòng. nghị quyết hội nghị lần thứ ba ban chấp hành trung ương đảng khóa viii (tháng 6 năm 1997) khẳng định, khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. bác hồ nói rất giản dị rằng dân chủ là dân là chủ, dân làm chủ, là dân tin, dân muốn nói, muốn bàn việc nước và làm việc nước. thực hành dân chủ là nhằm phát huy sức sáng tạo, lực lượng vật chất và tinh thần của nhân dân trong công cuộc kiến tạo xã hội mới...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.