Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng của nạn nạo phá thai ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:14237|Tải về:34|Số trang:12 | Ngày upload:22/11/2011

i. lời mở đầu 1. đối tượng nghiên cứu: nạn phá thai ở trẻ vị thành niên. 1.1 tính cấp thiết của đề tài: ngày 31/03/2011, hội kế hoạch hóa gia đình việt nam đã c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.