/ 52

Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam hiện nay

Upload: ToHuuNguyen.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 3701|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lêi giíi thiưu 1. bèi c¶nh nghiªn cøu b­íc sang thõ kû xxi, (r)ãi nghìo vén lµ vên (r)ị cã týnh toµn cçu. mét bøc tranh tỉng thĩ lµ thõ giíi víi gçn mét nưa sè d(c)n sèng d­íi 2usd*/ngµy vµ cø 8 trong sè 100 trỵ em kh"ng sèng (r)­ỵc (r)õn 5 tuỉi. v× vëy mét phong trµo s"i nỉi vµ réng kh3/4p trªn thõ giíi lµ ph¶i lµm nh­ thõ nµo (r)ĩ (r)èy lïi nghìo (r)ãi. cßn viưt nam th× sao? trong nh÷ng n¨m gçn (r)(c)y, viưt nam (r)­ỵc (r)¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng n­íc cã c"ng t¸c xo¸ (r)ãi gi¶m nghìo tèt nhêt theo tiªu chuèn vµ ph­¬ng ph¸p x¸c (r)þnh (r)­êng nghìo khỉ cđa wb, tû lư nghìo ë viưt nam gi¶m tõ 58,1% n¨m 1993 xuèng cßn 37,4% n¨m 1998 vµ hiưn nay cßn kho¶ng 30%. theo tiªu chuèn quèc gia tû lư nghìo (r)ãi cđa n­íc ta gi¶m tõ 30,01% n¨m 1992 xuèng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.