/ 51

Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam hiện nay

Upload: ToHuuNguyen.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 4050|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lêi giíi thiưu 1. bèi c¶nh nghiªn cøu b­íc sang thõ kû xxi, (r)ãi nghìo vén lµ vên (r)ị cã týnh toµn cçu. mét bøc tranh tỉng thĩ lµ thõ giíi víi gçn mét nưa sè d(c)n sèng d­íi 2usd*/ngµy vµ cø 8 trong sè 100 trỵ em kh"ng sèng (r)­ỵc (r)õn 5 tuỉi. v× vëy mét phong trµo s"i nỉi vµ réng kh3/4p trªn thõ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]