Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

thực trạng nền giáo dục việt nam và một số giải pháp trong giai đoạn hiện nay.

Cấp:Đại học|Lượt xem:71535|Tải về:128|Số trang:32 | Ngày upload:27/02/2012

*) vài khái niệm cần làm rõ. trước khi phân tích bất kỳ một vấn đề nào, một thao tác không thể thiếu là làm rõ các khái niệm liên quan. dưới đây cách hiểu riêng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.