Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN

Cấp:Đại học|Lượt xem:900|Tải về:1|Số trang:30 | Ngày upload:04/03/2012

phần mở đầu báo cáo chính trị đại hội ix của đảng có ghi: mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trư

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.