Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN

phần mở đầu báo cáo chính trị đại hội ix của đảng có ghi: mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trư

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:815|Tải về:1|Số trang:30

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: