Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng thu hút và sử dụng FDI ở Việt Nam trong giai đoạn 1988 - 2001.

Cấp:Đại học|Lượt xem:345|Tải về:0|Số trang:36 | Ngày upload:05/05/2012

phần mở đầu đầu tư trực tiếp nước ngoài đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, là động lực tăng trưởng đối với các nền kinh tế, cả với nước đầu tư và nước nhận

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.