Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng- kỷ luật lao động tại Trung tâm thương mại Biti

Cấp:Đại học|Lượt xem:755|Tải về:2|Số trang:71 | Ngày upload:22/11/2011

mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong quản lý điều hành xã hội cũng như trong quản lý điều hành sản xuất, lao động trên tất cả các lĩnh vực khác nhau, ngoài biện ph

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.