/ 25

Thực trạng tiền lương tiền công ở các doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam hiện nay

Upload: PhungMai.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 947|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong nịn kinh tế thị trường ở nước ta hiưn nay vấn đè tiịn lương luôn là một mối quan tâm hàng đầu cđa mỗi người lao động nói chung và các doanh nghiưp nhà nước nói riêng.lương bỉng là một trong những động lực kích thích con người làm viưc hăng hái,kích thích người lao động làm viưc có năng xuất chất lưỵng và hiưu quả góp phần tăng hiưu quả kinh doanh cđa doanh nghiưp nói riêng và phát triĩn kinh tế xã hội noi chung.do vai trò tác dơng to lớn cđa viưc áp dơng hỵp lí các hình thức trả công nên viưc nghiên cứu,đánh giá các hình thức trả công đĩ chỉ ra phạm vi áp dơng cđa các hình thức trả công hỵp lí phát huy tác dơng tốt hơn luôn là vấn đị cần thiết. đây là vấn đị mà khá nhiịu doanh nghiưp khi chuyĩn sang nịn kinh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.