/ 40

Thực trạng và xu hướng phát triển của công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu súc sản nghệ an

Upload: ThaiPhan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 308|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 1 danh mục bảng 3 danh mục hình vẽ 4 hình 2.1 sơ đồ cơ cấu tổ chức. 13 4 hình 4.1: mô hình hệ thống máy tính. 27 4 lời nói đầu 5 chương 1: tổng quan về công ty 6 1.1. lịch sử hình thành và phát triển 6 1.1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu súc sản nghệ an. 6 1.2. nhiệm vụ chức năng và định hướng phát triển 7 1.2.1. nhiệm vụ và chức năng. 7 1.2.2. định hướng phát triển 8 chương 2: tổ chức bộ máy của công ty 13 2.1. cơ cấu chức năng 13 2.2. mối quan hệ, chức năng của các phòng ban 13 2.2.1. đại hội đồng cổ đông 13 2.2.2 ban kiểm soát 13 2.2.3. ban giám đốc 14 2.2.4. phòng kế toán tài chính 14 2.2.5. phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm 15 2.2.6. phòng kinh doanh 15 chương 3. cơ cấu nhân sự 17 3.1. cơ cấu sử dụng nguồn nhân lực tại công ty 17 3.2. cơ cấu lao động theo độ tuổi 18 3.3.tình hình sử dụng thời gian lao động 19 3.4. thời gian làm việc 19 chương 4. xu thế phát...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.