/ 35

Thực trạng về chất lượng, năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở xã, thị trấn ở huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang hiện nay

Upload: LoanHa.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1751|Tải về: 4|Cấp: Đại học

phần mở đầu trong quá trình lãnh đạo qu¸ tr×nh l*nh (r)¹o cách mạng đảng ta thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh để lãnh đạo các tầng líp nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước; phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. quán triệt đường lối của đảng và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về tầm quan trọng, vai trò có ý nghĩa quyết định của công tác cán bé trong việc xây dựng hệ thống chính trị, nghị quyết hội nghị trung ương 3 (khoá viii) đã chỉ rõ " cán bộ và công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.