Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng về chất lượng, năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở xã, thị trấn ở huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:1770|Tải về:4|Số trang:35 | Ngày upload:04/03/2012

phần mở đầu trong quá trình lãnh đạo qu¸ tr×nh l*nh (r)¹o cách mạng đảng ta thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.