/ 125

Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách

Upload: AnhVanDo.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 6425|Tải về: 7|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài " thuế là nguồn thu chủ yếu của ngõn sỏch". cõu khẩu hiệu của ngành thuế mà chúng ta có thể thấy ở khắp nơi đã nói lên phần nào tầm quan trọng của thuế trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. nâng cao chất lượng quản lý thuế, đơn giản hoỏ cỏc sắc thuế, từng bước áp dụng hệ thống quản lý thuế thống nhất, không phân biệt người nộp thuế thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, tạo công bằng cho người nộp thuế là một trong những nội dung lớn của chiến lược của ngành thuế nói riêng, ngành tài chính việt nam nói chung. kèm theo đó, cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, một mặt ngành thuế phải có sự cải cách phương thức quản lý để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu trên với tiêu chí: "thu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.