/ 15

Thuyết nữ quyền

Upload: MinhphuongHuynh.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 2231|Tải về: 3|Cấp: Đại học

thuyết nữ quyền i. những quan điểm mác xít về việc nghiên cứu phụ nữ các công trình nghiên cứu về phụ nữ có ảnh hưởng tới phong trào cách mạng nói chung và phong trào phụ nữ nói riêng. nghiên cứu phụ nữ nhằm trang bị luận cứ khoa học, làm phong phú cơ sở lý luận của các hoạt động về phụ nữ. đồng thời góp phần bổ sung, thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi của phụ nữ và nam giới, qua đó đưa phong trào phụ nữ đến gần cái mục tiêu đã được xác định. tuy nhiên nếu quan hệ giữa nghiên cứu phụ nữ với phong trào phụ nữ là hết sức phức tạp là thể hiện giữa lý thuyết và thực tiễn. phong trào phụ nữ dựa trên nền tảng lý luận cách mạng phong phú của chủ nghĩa mác - lênin về giải phóng phụ nữ và đảm bảo quyền bình...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.