Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiếp cận Semantic Web phát triển ứng dụng Ubiquitous thích nghi ngữ cảnh và người dùng – Hệ thống BK-Event

Cấp:Đại học|Lượt xem:1370|Tải về:7|Số trang:126 | Ngày upload:22/11/2011

phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp 1. mục đích nội dung của đatn tiếp cận semantic web phát triển ứng dụng ubiquitous thích nghi ngữ cảnh và người dùng 2. các

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.