/ 24

Tiểu luận Lịch sử Đảng: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử

Upload: ThuyLan.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 993|Tải về: 4|Cấp: Đại học

Đất nước Việt Nam chúng ta đã anh hùng đánh bại hai đế quốc vào loại lớn mạnh nhất thế giới, là một điều hết sức phi thường, đó phải là kết quả của một đường lối lãnh đạo đúng đắn. Đó chính là đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân. Đảng là tổ chức tiên phong đại diện cho lí tưởng của giai cấp công nhân và nông dân, hoạt động trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn là đội quân tiên phong, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ kể cả trong thời chiến cũng như thời bình, đưa đất nước ta tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.