/ 23

Tiểu luận: lý luận hình thái kinh tế -xã hội của Mác với việc vận dụng vào con đường đi lên đi chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Upload: HoaNguyen.dokovn01|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 423|Tải về: 3|Cấp: Đại học

1 Lời mở đầu Nh- chúng ta đã biết học thuyết về hình thái kinh tế -xã hội của Mac ra đời trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng về xã hội Học thuyết của Mac về hình thái kinh tế -xã hội lần đầu tiên cung cấp những tiêu chuẩn thực sự duy vật, khoa học cho việc phân kì

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]