Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiểu luận: lý luận hình thái kinh tế -xã hội của Mác với việc vận dụng vào con đường đi lên đi chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:260|Tải về:2|Số trang:23 | Ngày upload:02/08/2013

1 Lời mở đầu Nh- chúng ta đã biết học thuyết về hình thái kinh tế -xã hội của Mac ra đời trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng về xã hội Học thuyết củ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.