/ 23

Tiểu luận: lý luận hình thái kinh tế -xã hội của Mác với việc vận dụng vào con đường đi lên đi chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Upload: HoaNguyen.dokovn01|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 279|Tải về: 2|Cấp: Đại học

1 Lời mở đầu Nh- chúng ta đã biết học thuyết về hình thái kinh tế -xã hội của Mac ra đời trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng về xã hội Học thuyết của Mac về hình thái kinh tế -xã hội lần đầu tiên cung cấp những tiêu chuẩn thực sự duy vật, khoa học cho việc phân kì lịch sử, giúp con ng-êi hiểu ®uîc logic khách quan của quá trình tiến hoá xã hội hay nói cách khác học thuyết chính là cơ sở để phân biệt sự khác nhau giữa các thời kì lịch sử,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.