/ 28

Tiểu luận: RỦI RO VỀ VĂN HÓA CỦA FPT

Upload: QuyenPhiDinh.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 316|Tải về: 2|Cấp: Đại học

bản sắc văn hóa doanh nghiệp là một trong những tiêu chí đánh giá doanh nghiệp góp phần quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp.Mặt khác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao hiệu của và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu của nền kinh tế quốc tế.Vì vậy xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp có thể coi là xu hướng phát triển tất yếu mà mỗi doanh nghiệp cần đạt được, là kim chỉ nam cho sự phát triển tất yếu của doanh nghiệp trong thể chế thị trường hiện nay. Một doanh nghiệp mạnh phải có nền văn hóa mạnh và bản sắc văn hóa riêng biệt của doanh nghiệp mình.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.