Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiểu luận - Thực trạng hoạt động của Đại biểu quốc hội trong gia đoạn hiện nay - giải pháp.

Cấp:Đại học|Lượt xem:3422|Tải về:28|Số trang:11 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

lời mở đầu nội dung chính 1. khái quát chung 1.1 quốc hội 1.2 đại biểu quốc hội 1.3 các hình thức hoạt động của quốc hội 2. thực trạng hoạt động của đại

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.