Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

tiểu luận triết học về giá trị thặng dư

Cấp:Đại học|Lượt xem:3049|Tải về:3|Số trang:12 | Ngày upload:22/11/2011

phần mở đầu trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và người lao động là mối quan hệ cơ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả quan hệ của xã hội đó. giá trị

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.