Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

TÌM HIỂU CÁC CÂU ĐỐI, HOÀNH PHI, ĐỀ TỰ, VĂN BIA TROaNG CHÙA VUA

Cấp:Đại học|Lượt xem:549|Tải về:1|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

mục lục a. phần mở đầu 3 i. giới thiệu chung. 3 ii. nhiệm vụ của báo cáo. 3 iii. ý nghĩa của báo cáo. 4 iv. phạm vi sử dụng tài liệu. 4 v. phương pháp thực

Mục lục

A. PHẦN MỞ ĐẦU 3

I. GIỚI THIỆU CHUNG. 3

II. NHIỆM VỤ CỦA BÁO CÁO. 3

III. Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO. 4

IV. PHẠM VI SỬ DỤNG TÀI LIỆU. 4

V. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN. 4

VI. KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO. 4

B. PHẦN NỘI DUNG 7

CHƯƠNG I: LỊCH SỬ RA ĐỜI, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU CỦA CHÙA VUA 7

I. 1. Lịch sử ra đời và phát triển của chùa Vua. 7

I. 2. Cơ cấu của chùa Vua. 9

I. 2. 1. Khu vực Cổng của chùa. 9

I. 2. 2. Điện thờ Đế Thích. 10

I. 2. 3. Nhà thờ Mẫu. 10

I. 2. 4. Nhà Tam Bảo. 11

I. 2. 5. Nhà thờ Tổ. 11

I. 3. Kết luận. 12

CHƯƠNG II: NỘI DUNG CÁC CÂU ĐỐI, HOÀNH PHI, ĐỀ TỰ, VĂN BIA CÓ TRONG CHÙA. 13

II. 1. Câu đối, đề tự ở cổng chùa (Tam Quan). 16

II. 1. 1. Câu đối. 16

II. 1. 2. Đề tự. 24

II. 1. 3. Nhận xét. 25

II. 2. Câu đối, hoành phi, đề tự ở điện thờ đức Đế Thích. 26

II. 2. 1. Câu đối. 26

II. 2. 2. Hoành phi. 30

II. 2. 3. Đề tự. 31

II. 2. 4. Nhận xét. 31

II. 3. Câu đối, hoành phi ở nhà thờ Mẫu. 33

II. 3. 1. Câu đối. 33

II. 3. 2. Hoành phi. 36

II. 3. 3. Nhận xét. 38

I. 4. Câu đối, hoành phi, đề tự ở nhà Tam Bảo. 39

II. 4. 1. Câu đối. 39

II. 4. 2. Hoành phi. 44

II. 4. 3. Đề tự. 46

II. 4. 4. Nhận xét: 47

II. 5. Câu đối, hoành phi nhà thờ Tổ. 47

II. 5. 1. Câu đối. 47

Chú giải 49

Chú giải 50

II. 5. 2. Hoành phi. 50

Phiên âm 51

Phiên âm 51

II. 5. 3. Đề tự. 51

II. 5. 4. Nhận xét. 51

II. 6. Câu đối, đề tự cạnh nhà thờ Đế Thích. 52

II. 6. 1. Câu đối. 52

II. 6. 2. Đề tự 53

II. 6. 3. Nhận xét. 53

II. 7. Văn bia. 53

II. 7. 1. Phiên âm. 53

II. 7. 2. Dịch nghĩa 55

C. KẾT LUẬN CHUNG. 57

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 58

Tag: tìm hiểu thiên văn, tự học cờ vua, tìm hiểu thiên văn học, các vị vua, tìm hiểu về kỹ năng tự học, tìm hiểu các trường đại học, tìm hiểu các triết thuyết lớn, tìm hiểu về các kiểu tóc, tìm hiểu về các loại quả, tìm hiểu về các loại đèn đường,