Tìm hiểu những định luật cơ sở của sự hấp thụ ánh sáng

Upload: NguyenThanhTrung.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1853|Tải về: 4|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

tìm hiểu những định luật cơ sở của sự hấp thụ ánh sáng

MỤC LỤC

A.MỞ ĐẦU 1

B.NỘI DUNG

I. Những định luật cơ bản của sự hấp thụ ánh sáng 2

I.1.Định luật Bouguer – Lambert 2

I.1.1. Thí nghiệm 2

I.1.2. Công thức của định luật 2

I.1.3. Nội dung của định luật 2

I.1.4. Chứng minh công thức 3

I.1.5. Đồ thị 4

I.2. Định luật Beer 5

I.2.1. Thí nghiệm 5

I.2.2. Công thức 5

I.2.3. Nội dung của định luật 5

I.2.4. Chứng minh công thức 6

I.2.5. Đồ thị 6

I.3. Định luật hợp nhất Bouguer – Lambert – Beer 6

I.3.1. Công thức 6

I.3.2. Nội dung của định luật 7

I.3.3. Đồ thị 7

I.4. Định luật cộng tính 7

I.4.1. Thí nghiệm 7

I.4.2. Công thức của định luật 8

I.4.3. Nội dung của định luật 8

I.4.4. Chứng minh công thức 8

II. Các đại lượng cơ bản dùng trong phổ hấp thụ 9

II.1. Mật độ quang 9

II.1.2. Công thức 9

II.2.2. Thứ nguyên 10

II.2.3. Cách đo sự hấp thụ 10

II.3. Độ truyền quang 10

III.3.1. Công thức 10

III.3.2. Thứ nguyên 11

III.4. Hệ số hấp thụ phân tử gam 11

III.4.1. Công thức 11

III.4.2. Thứ nguyên 11

III.4.3. Ý nghĩa 11

III.4.4. Cách xác định hệ số hấp thụ phân tử gam 11

III.5. Bảng tóm tắt các đại lượng dùng trong phổ hấp thụ……………………..14

C. BÀI TẬP 15

I. Bài tập về định luật Bouguer – Lambert 15

II. Bài tập về định luật Beer 17

III. Bài tập về định luật hợp nhất Bouguer – Lambert – Beer 17

IV. Bài tập về định luật cộng tính 19

D. KẾT LUẬN 23

[Ẩn quảng cáo]