/ 23

Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 1783|Tải về: 1|Cấp: Đại học

më (r)çu trong cuéc sèng sinh ho¹t cịng nh­ trong ho¹t (r)éng s¶n xuêt kinh doanh hµng ngµy dï lu"n chĩ ý ng¨n ngõa vµ (r)ĩ ý phßng ngõa nh­ng con ng­êi vén cã nguy c¬ gỉp ph¶i nh÷ng rđi ro bêt ngê x¶y ra. cã ng­êi cã thĩ vuỵt qua nh­ng cã nh÷ng ng­êi kh"ng thĩ v­ỵt qua khái,chýnh v× vëy b¶o hiĩm ra (r)êi. do nhu cçu cđa con ng­êi cđa con ng­êi, ho¹t (r)éng b¶o hiĩm ngµy cµng ph¸t triĩn vµ kh"ng thĩ thiõu (r)èi víi mçi c¸ nh(c)n, doanh nghiưp vµ mçi quèc gia. ngµy nay, sù giao l­u kinh tõ, v¨n ho¸ gi÷a c¸c quèc gia ngµy ph¸t triĩn th× b¶o hiĩm cịng ngµy cµng më réng. h×nh thøc b¶o hiĩm x· héi cịng kh"ng ngo¹i lư. nã (r)­ỵc kh¸ sím vµ (r)õn nay (r)* (r)­ỵc thùc hiưn ë têt c¶ n­íc trªn thõ giíi. bhxh lµ sù (r)¶m b¶o thay thõ hoỉc bï...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.