/ 23

Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 2097|Tải về: 2|Cấp: Đại học

më (r)çu trong cuéc sèng sinh ho¹t cịng nh­ trong ho¹t (r)éng s¶n xuêt kinh doanh hµng ngµy dï lu"n chĩ ý ng¨n ngõa vµ (r)ĩ ý phßng ngõa nh­ng con ng­êi vén cã nguy c¬ gỉp ph¶i nh÷ng rđi ro bêt ngê x¶y ra. cã ng­êi cã thĩ vuỵt qua nh­ng cã nh÷ng ng­êi kh"ng thĩ v­ỵt qua khái,chýnh v× vëy b¶o hiĩm ra

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]