Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính

Cấp:Đại học|Lượt xem:2161|Tải về:5|Số trang:11 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

a. lý do chọn đề tài:dựa vào tình hình thực tế hiện nay, trong những năm qua cho thấy (nhất là trong những năm trước thời kì đổi mới) có nhiều quyết định hành c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.