Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:1971|Tải về:1|Số trang:19 | Ngày upload:17/07/2012

*cấu trúc của bài tiểu luận: a. mở đầu: giới thiệu đề tài và yêu cầu bức thiết của đề tài: xác định rõ mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế, định hướng đưa r

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.