Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thả co2 bằng ETANOLAMIN

Upload: LocBinh.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1415|Tải về: 29|Cấp: Đại học

[font=times new roman]phần i giới thiệu tổng quan i. tổng quan về các phương pháp xử lý khí thải ii. tồng quan về co2 iii. sơ lược về quá trình sản xuất thép iv. tổng quan về phương pháp hấp thụ v. tổng quát về etanolamin vi. tính toán thiết kế vii. thuyết minh dây chuyền công nghệ phần ii tính t

PHẦN I

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

I. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI

II. TỒNG QUAN VỀ CO2

III. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THÉP

IV. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ

V. TỔNG QUÁT VỀ ETANOLAMIN

VI. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

VII. THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ

PHẦN II

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

I. CÂN BẰNG VẬT CHẤT

II. TÍNH TOÁN THÁP HẤP THỤ

1. Đường kính tháp

2. Mật độ tưới thực tế

3. Mật độ tưới thích hợp

4. Tính trở lực của tháp

5. Chọn bề dày thân

6. Tính cơ khí

7. Tính bích

8. Đĩa phân phối

9. Lưới đỡ đệm

10. Khối lượng toàn tháp

11.Tính chân đỡ bằng ống thép tròn

12.Tính tai treo

III. TÍNH KINH TẾ

[Ẩn quảng cáo]