Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần và thương mại vận tải quốc tế Châu Giang

Cấp:Đại học|Lượt xem:3017|Tải về:5|Số trang:43 | Ngày upload:05/05/2012

danh mục viết tắt - đhđcđ : đại hội đông cổ đông - hđqt : hội đồng quản trị - tk : tài khoản - ccdc : công cụ dụng cụ - nvl : nguyên vật liệu - bhxh : bảo hiểm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.