Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tổ chức bộ máy kế toán và công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây lắp I - Petrolimex

Cấp:Đại học|Lượt xem:1390|Tải về:2|Số trang:38 | Ngày upload:04/03/2012

lời mở đầu trong xu hướng phát triển chung của đất nước đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển nhanh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.