Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tổ chức hạch toán nguồn kinh phí và chi nguồn kinh phí sự nghiệp ở chi cục thuế Tiên Du – Bắc Ninh

Cấp:Đại học|Lượt xem:2588|Tải về:7|Số trang:66 | Ngày upload:22/11/2011

lời mở đầu kế toán hành chính- sự nghiệp với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý, bộ phận cấu thành của hệ thống kế toá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.