Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Cấp:Đại học|Lượt xem:598|Tải về:9|Số trang:21 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

trách nhiệm bồi thường thiệt hại (btth) ngoài hợp đồng được quy định khá cụ thể trong blds 2005. tuy nhiên, trách nhiệm này không phải trong mọi trường hợp đều

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.