Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên trong kiểm toán tài chính

Cấp:Đại học|Lượt xem:4477|Tải về:17|Số trang:24 | Ngày upload:03/12/2011

lời mở đầu trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán độc lập, đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.