Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam Thực trạng và Giải pháp

Cấp:Đại học|Lượt xem:6840|Tải về:98|Số trang:114 | Ngày upload:23/02/2013

mục lục phần mở đầu 5 1. tính cấp thiết của đề tài. 5 2. tình hình nghiên cứu. 6 3. mục đích nghiên cứu. 7 4. đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7 5. phương pháp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.