/ 28

Trẻ em, đó là tương lai của đất nước, giáo dục đào tạo thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi quốc gia

Upload: KeongotNguyet.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4569|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục phần i - những vấn đề chung i.lí do chọn đề tài. ii.mục đích nghiên cứu. iii.nhiệm vụ nghiên cứu. iv.đối tượng-khách thể và vi nghiên cứu. v.giả thiết nghiên cứu. vi.phương pháp nghiên cứu. phần ii - nội dung nghiên cứu chương i - một số vấn đề lí luận cơ bản i.tìm hiểu các khái niệm 1.khái niệm hóa 2.khái niệm nhóm không chính thức 3.khái niệm tội phạm 4.khái niệm trẻ vị thành niên và trẻ thành niên phạm pháp. ii. tìm hiểu về quá trình cải tạo của người phạm tội nói chung và quá trình cải tạo của trẻ vị thành niên phạm pháp nối riêng 1.quá trình cải tạo của người phạm tội. 2.quá trình cải tạo của trẻ vị thành niên tại trường giáo dưỡng. chương ii - kết quả nghiên cứu thực tiễn. i. tìm hiểu về bản thân và nhóm bạn không chính thức của trẻ vị thành...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.