/ 33

Truyền dẫn SDH trên Vi ba số

Upload: AnhsangTran.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 311|Tải về: 0|Cấp: Đại học

môc lôc trang lêi giíi thiöu 2 ch­¬ng i: tæng quan vò sdh 4 1. §æc (r)ióm cña pdh vµ sdh 4 1.1. ph(c)n cêp truyòn dén sè cën (r)ång bé pdh. 4 a. lþch sö ph¸t trión cña kü thuët truyòn dén . 4 b. thõ nµo lµ pdh ? 4 c. c¸c (r)æc (r)ióm cña pdh. 6 1.1.2 hö thèng ph(c)n cêp truyòn dén sè (r)ång bé sdh.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]