/ 33

Truyền dẫn SDH trên Vi ba số

Upload: AnhsangTran.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 284|Tải về: 0|Cấp: Đại học

môc lôc trang lêi giíi thiöu 2 ch­¬ng i: tæng quan vò sdh 4 1. §æc (r)ióm cña pdh vµ sdh 4 1.1. ph(c)n cêp truyòn dén sè cën (r)ång bé pdh. 4 a. lþch sö ph¸t trión cña kü thuët truyòn dén . 4 b. thõ nµo lµ pdh ? 4 c. c¸c (r)æc (r)ióm cña pdh. 6 1.1.2 hö thèng ph(c)n cêp truyòn dén sè (r)ång bé sdh. 7 a. kiõn tróc cña hö thèng truyòn dén (r)ång bé sdh . 7 b .c¸c (r)æc (r)ióm cña sdh. 7 ch­¬ng ii: tæ chøc ghðp kªnh trong sdh 9 2.1 c¸c tiªu chuèn ghðp kªnh sdh . 9 2.2. cêu tróc khung cña stm-1 vµ stm-n. 10 a. c-n ( n=1+4)- container. 13 b. vc-n - container ¶o . 13 c. tu-n -§¬n vþ nh¸nh ( tributary unit-n). 14 d. tug-n nhãm (r)¬n vþ nh¸nh ( tributary unit group-n ). 14 e. au-n - (r)¬n vþ qu¶n lý...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.