Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Truyền dẫn SDH trên Vi ba số

Cấp:Đại học|Lượt xem:284|Tải về:0|Số trang:33 | Ngày upload:29/11/2011

môc lôc trang lêi giíi thiöu 2 ch­¬ng i: tæng quan vò sdh 4 1. §æc (r)ióm cña pdh vµ sdh 4 1.1. ph(c)n cêp truyòn dén sè cën (r)ång bé pdh. 4 a. lþch sö ph¸t tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.