Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử với việc xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay

Upload: NguuChan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1067|Tải về: 16|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mở đầu 1. lý do chọn đề tài từ xưa đến nay, con người luôn là vấn đề cốt lõi, vấn đề thiết yếu của lịch sử tư tưởng nói chung và của triết học nói riêng. việc nghiên cứu tư tưởng về con người trong lịch sử để tìm ra những hạn chế và giá trị tích cực, từ đó góp phần vào việc xây dựng con người hiện

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Từ xưa đến nay, con người luôn là vấn đề cốt lõi, vấn đề thiết yếu của lịch

sử tư tưởng nói chung và của triết học nói riêng. Việc nghiên cứu tư tưởng về

con người trong lịch sử để tìm ra những hạn chế và giá trị tích cực, từ đó góp

phần vào việc xây dựng con người hiện tại và tương lai.

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, Đảng ta xác định con người là một

trong những nhân tố quyết định hàng đầu tới sự phát triển của đất nước. Con

người mới mà hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang quyết tâm xây dựng là con

người phát triển toàn diện về mọi mặt: thể chất, trí tuệ, đạo đức, Quán triệt tư

tưởng trên, Nhà nước và nhân dân ta đã tập trung huy động toàn bộ lực lượng xã

hội tham gia vào nhiệm vụ xây dựng con người mới, trong đó có việc tiếp thu

các giá trị truyền thống tốt đẹp và tinh hoa văn hóa nhân loại. Một trong những

tư tưởng quý báu trong kho tàng nhân loại, thấm đẫm truyền thống phương

Đông, có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành con người Việt Nam thời

phong kiến chính là tư tưởng giáo dục của Khổng Tử.

Khổng học là một học thuyết chính trị- xã hội luôn lấy đức làm trọng, là

công cụ quản lý xã hội của giai cấp thống trị Trung Quốc. Với rất nhiều giáo lý

phù hợp với xã hội Việt Nam, Khổng học từng bước được giai cấp thống trị Việt

Nam tiếp nhận và đề cao, đặc biệt trong quản lý đất nước, đào tạo con người.

Thời gian vừa qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong

việc xây dựng và phát triển con người, bên cạnh đó còn bộc lộ nhiều hạn chế

đáng lo ngại. Chẳng hạn, sự yếu kém về thể chất; sự tụt hậu về tri thức, khoa học

công nghệ; đặc biệt là sự tha hóa đạo đức, lối sống, Những hạn chế này có

nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân từ việc chúng ta quá đề cao

và hướng theo các giá trị hiện đại, mà bỏ quên hay kế thừa chưa hiệu quả các giá

trị truyền thống, cũng như các tinh hóa văn hóa nhân loại, trong đó có tư tưởng

giáo dục của Khổng Tử. Nếu chúng ta biết kế thừa có chọn lọc những nhân tố có

giá trị trong tư tưởng giáo dụnc của Khổng Tử thì sẽ có được nhiều bài học kinh

nghiệm quý giá, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong xây dựng con

người mới hiện nay. Từ ý nghĩa đó, tôi quyết định chọn đề tài: “Tư tưởng giáo

dục của Khổng Tử với việc xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay” làm

tiểu luận của mình.

3. Mục đích, nhiệm vụ của tiểu luận

* Mục đích Tiểu luận là làm rõ tư tưởng giáo dục của Khổng Tử, đồng

thời làm rõ ý nghĩa của nó trong việc xây dựng con người mới ở nước ta.

* Để thực hiện được mục đích trên, Tiểu luận thực hiện một số nhiệm vụ:

Trình bày và phân tích có hệ thống nội dung cơ bản trong tư tưởng giáo dục của

Khổng Tử; Nêu ý nghĩa giáo dục tư tưởng của Khổng Tử với việc xây dựng con

người ở nước ta hiện nay.

4. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

Trong Tiểu luận này, tôi chỉ đề cập đến tư tưởng giáo dục của Khổng Tử; vai

trò của những tư tưởng này trong việc xây dựng con người mới ở nước ta.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

- Tiểu luận thực hiện trên cơ sở các tác phẩm của Khổng Tử; một số tác

phẩm và và công trình nghiên cứu tiêu biểu về Khổng Tử; nhiều công trình nghiên

cứu về xây dựng con người mới ở nước ta. Tuận văn dựa trên quan điểm chủ

nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng cộng sản Việt

Nam về con người và về chiến lược xây dựng và phát triển con người

- Tiểu luận dựa vào phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác- Lênin, đồng thời

sử dụng các phương pháp lịch sử và logic, phương pháp phân tích và tổng hợp,

phương pháp so sánh, phương pháp thống kê

6. Đóng góp mới về khoa học của Tiểu luận

- Luận văn trình bày tương đối có hệ thống và đánh giá khách quan những tư

tưởng giáo dục của Khổng Tử, để trên cơ sở đó góp phần làm rõ hơn ý nghĩa của

những tư tưởng này đối với việc xây dựng con người ở nước ta hiện nay.

CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM FILE PDF + WORD

[Ẩn quảng cáo]