/ 24

Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 – 1930 – giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam.

Upload: NgocThuy.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 7132|Tải về: 29|Cấp: Đại học

lời mở đầu tư tưởng hồ chí minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác - lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]