Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 – 1930 – giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam.

Cấp:Đại học|Lượt xem:6306|Tải về:11|Số trang:24 | Ngày upload:19/03/2012

lời mở đầu tư tưởng hồ chí minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác - lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.