/ 14

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam , là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta , kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại

Upload: DiaxoiBap.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 10637|Tải về: 28|Cấp: Đại học

định nghĩa về tư tưởng hồ chí minh có đoạn viết "tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam , là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác - lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta , kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại" yêu cầu : hãy phân tích để làm rõ luận điểm trên nội dung tư tưởng hồ chí minh không phải là sản phẩm chủ quan , phản ánh tâm lý nguyện vọng của nhân dân việt nam đối với lãnh tụ kính yêu của mình . tư tưởng hồ chí minh là sản phẩm tất yếu của cách mạng việt nam , ra đời do yêu cầu khách quan và là sự...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Xem thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam , là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta , kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại